analytics

Privacy Policy

Privacybeleid voor bigbrandboys.com

Als u meer informatie nodig heeft of vragen heeft over ons privacybeleid, neem dan gerust contact met ons op via e-mail op info@bigbrandboys.com.

Bij bigbrandboys.com is de privacy van onze bezoekers van het grootste belang voor ons. Dit privacybeleidsdocument beschrijft welke soorten persoonlijke informatie worden ontvangen en verzameld door bigbrandboys.com en hoe deze wordt gebruikt.

Logbestanden Net als veel andere websites maakt bigbrandboys.com gebruik van logbestanden. De informatie in de logbestanden omvat internetprotocol (IP) adressen, type browser, Internet Service Provider (ISP), datum/tijdstempel, verwijzende/afsluitende pagina’s en het aantal klikken om trends te analyseren, de site te beheren, de bewegingen van gebruikers op de site te volgen en demografische informatie te verzamelen. IP-adressen en dergelijke informatie zijn niet gekoppeld aan informatie die persoonlijk identificeerbaar is.

Cookies en webbakens bigbrandboys.com maakt gebruik van cookies om informatie op te slaan over de voorkeuren van bezoekers, gebruikersspecifieke informatie vast te leggen over welke pagina’s de gebruiker bezoekt of bezoekt, en de inhoud van webpagina’s aan te passen op basis van het browsertype van bezoekers of andere informatie die de bezoeker via hun browser verzendt.

DoubleClick DART-cookie .:: Google, als externe leverancier, maakt gebruik van cookies om advertenties weer te geven op bigbrandboys.com. .:: Het gebruik van de DART-cookie door Google stelt het in staat om advertenties weer te geven aan gebruikers op basis van hun bezoek aan bigbrandboys.com en andere sites op internet. .:: Gebruikers kunnen zich afmelden voor het gebruik van de DART-cookie door het privacybeleid van Google Ad en content netwerk te bezoeken op de volgende URL – http://www.google.com/privacy_ads.html

Enkele van onze advertentiepartners kunnen cookies en webbakens gebruiken op onze site. Onze advertentiepartners zijn onder andere… Google Adsense.

Deze externe advertentieservers of advertentienetwerken gebruiken technologie om de advertenties en links die op bigbrandboys.com verschijnen rechtstreeks naar uw browsers te sturen. Ze ontvangen automatisch uw IP-adres wanneer dit gebeurt. Andere technologieën (zoals cookies, JavaScript of webbakens) kunnen ook door de externe advertentienetwerken worden gebruikt om de effectiviteit van hun advertenties te meten en / of om de advertentie-inhoud die u ziet te personaliseren.

bigbrandboys.com heeft geen toegang tot of controle over deze cookies die door externe adverteerders worden gebruikt.

U dient de respectievelijke privacybeleidsregels van deze externe advertentieservers te raadplegen voor meer gedetailleerde informatie over hun praktijken en voor instructies over hoe u zich kunt afmelden voor bepaalde praktijken. Het privacybeleid van bigbrandboys.com is niet van toepassing op, en we kunnen de activiteiten van, dergelijke andere adverteerders of websites niet beheersen.

Als u cookies wilt uitschakelen, kunt u dit doen via uw individuele browseropties. Meer gedetailleerde informatie over het beheer van cookies met specifieke webbrowsers is te vinden op de respectievelijke websites van de browsers.

English version below:

Privacy Policy for bigbrandboys.com

If you require any more information or have any questions about our privacy policy, please feel free to contact us by email at info@bigbrandboys.com.

At bigbrandboys.com, the privacy of our visitors is of extreme importance to us. This privacy policy document outlines the types of personal information is received and collected by bigbrandboys.com and how it is used.

Log Files
Like many other Web sites, bigbrandboys.com makes use of log files. The information inside the log files includes internet protocol ( IP ) addresses, type of browser, Internet Service Provider ( ISP ), date/time stamp, referring/exit pages, and number of clicks to analyze trends, administer the site, track user’s movement around the site, and gather demographic information. IP addresses, and other such information are not linked to any information that is personally identifiable.

Cookies and Web Beacons
bigbrandboys.com does use cookies to store information about visitors preferences, record user-specific information on which pages the user access or visit, customize Web page content based on visitors browser type or other information that the visitor sends via their browser.

DoubleClick DART Cookie
.:: Google, as a third party vendor, uses cookies to serve ads on bigbrandboys.com.
.:: Google’s use of the DART cookie enables it to serve ads to users based on their visit to bigbrandboys.com and other sites on the Internet.
.:: Users may opt out of the use of the DART cookie by visiting the Google ad and content network privacy policy at the following URL – http://www.google.com/privacy_ads.html

Some of our advertising partners may use cookies and web beacons on our site. Our advertising partners include ….
Google Adsense.

These third-party ad servers or ad networks use technology to the advertisements and links that appear on bigbrandboys.com send directly to your browsers. They automatically receive your IP address when this occurs. Other technologies ( such as cookies, JavaScript, or Web Beacons ) may also be used by the third-party ad networks to measure the effectiveness of their advertisements and / or to personalize the advertising content that you see.

bigbrandboys.com has no access to or control over these cookies that are used by third-party advertisers.

You should consult the respective privacy policies of these third-party ad servers for more detailed information on their practices as well as for instructions about how to opt-out of certain practices. bigbrandboys.com’s privacy policy does not apply to, and we cannot control the activities of, such other advertisers or web sites.

If you wish to disable cookies, you may do so through your individual browser options. More detailed information about cookie management with specific web browsers can be found at the browsers’ respective websites.

Big Brand Boys
Logo